"CHUBARY" BUSINESS CENTER

Built in 2008.

DEVELOPMENT TEAM

architects: V. Laptev, A. Pirozhkov, E. Zhuravleva
designers: O. Dergacheva
engineers: V. Pozdnyakov