“DERZHAVA” MULTI-FUNCTIONAL COMPLEX

Built in 2004.

DEVELOPMENT TEAM

architects: V. Laptev, Yu. Falin, V. Gladkih
designers: А. Panchenko, N. Schekina, К.Abenova
engineers: V. Pozdnyakov