“TULPAR” RESIDENTIAL COMPLEX

Built in 2005.

DEVELOPMENT TEAM

architects: V. Laptev, Yu.Falin
designers: Е. Esengeldina, N. Schekina, I. Yatzenko
engineers: V. Pozdnyakov