“STOLICHNY” RESIDENTIAL COMPLEX

Built in 2007.

DEVELOPMENT TEAM

architects: V. Laptev, Yu. Falin, А. Hlopcharov, I. Yatzenko
designers: А. Panchenko, N. Schekina, V. Barone
engineers: V. Pozdnyakov