“SARY-ARKA” RESIDENTIAL COMPLEX

Builtin 2007.

DEVELOPMENT TEAM

architects: V. Laptev, Yu. Falin, А. Hlopcharov, Vagapova
N. Schekina, V. Barone
engineers: К. Lebold