“SEVERNAYA KORONA” RESIDENTIAL COMPLEX


built in 2002.

DEVELOPMENT TEAM

architects: V. Laptev, V. Gladkih, Yu. Falin
designers: А. Panchenko, О. Semov, N. Schekina
engineers: V. Pozdnyakov