RESIDENTIAL HOUSE IN IRCHENKO STREET

Built in 1999.

DEVELOPMENT TEAM

architects: V. Laptev, Yu.Falin, A.Pirozhkov, A.Hvan
designers: N. Frantzuzova, О.Semov
engineers: V. Pozdnyakov